Jan Saudek

Автор:
by Daniela Mrázková
Видавництво:
Slovart
Категорія:
Антології
Мова:
чеська
Обкладинка:
тверда, суперобкладинка
ISBN:
80-7209-727-X
Кількість сторінок:
480

1000.00 грн.

ВАШ КОШИК

Товарів:
-
Усього:
0.00 грн.
Здійснити покупку Почистити кошик

Про книгу

Jan Saudek je popri Josefovi Sudkovi a Franti?kovi Drtikolovi najzn?mej??m ?esk?m fotografom. S??asne aj najprovokat?vnej??m. Je zbo??ovan? i zatracovan?, oslavovan? i opovrhovan?, uctievan? i prekl?nan?. Pre?o ? Jan Saudek dr??di. V?etk?m. T?m, ako vyzer?, ako sa spr?va, ako hovor? i ako chod? tane?n?m krokom. Provokuje svojim nekonven?n?m vystupovan?m i svojimi ?spechmi.P?sob? zvl??tnym nepokojom, ktor?ho sila n?s polap? a nie sme schopn? ?niku. Absorbuje n?s zmesou nehy a n?silia, tradicionalizmu a extravagancie, lyrizmu a ir?nie, romantizmu i obsc?nnosti.?eny b?vaj? o?aren?, st?vaj? sa bezmocn?mi a ochotne sa nechaj? vtiahnu? do magick?ho sveta jeho hier. Mu?i su obvykle v rozpakoch, ktor? sa bu? menia na o?arenie alebo prudk? nen?vis?. Preto?e vo?i jeho fluidu s? tie? - bezmocn?. Jedno sa v?ak Saudkovi ned? uprie? - jeho kontroverzn? dielo, odv??ne ponory do ?udsk?ch citov, pudov, v??n?, vedomia i podvedomia, pom?ha pochopi? zlo?itos? s??asn?ho sveta a ?loveka. A nech u? sa jeho fotografie venuj? t?m najch?lostivej??m t?mam, vo svojej podstate s? oslavou ?love?enstva. Oslavou naplnenou zvl??tnou rados?ou a hlboko ch?pav?m humorom. A je to pr?ve toto svojr?zne dr??div? vz?vanie ?love?enstva, ktor?mu ni? ?udsk? nie je cudzie, ?o z Jana Saudka rob? jedine?n? postavu s??asnej fotografie. T?to kniha si n?rokuje by? doteraz najkomplexnej??m poh?adom na jeho tvorbu. Sleduje ju vo v?vojov?ch krokoch a s??asne rozpr?va Saudkov vlastn? vzru?uj?ci pr?beh o ?ivote v zajat? obrazov. Preto?e Jan Saudek nikdy nefotografoval ni? in? len svoj ?ivot a svoj svet.